Skočiť na hlavný obsah
Ako žiť minimalisticky a tak si spraviť poriadok nielen v byte, ale aj vo svojej mysli - IveKol
ekologické prírodné

Cesta ku šťas­tiu neve­die skrz hmotné veci, no nebu­deme si navrá­vať, že máš žiť zo vzdu­chu. Ak však chceš pocí­tiť tú voľ­nosť zo zba­ve­nia sa všet­kého nepot­reb­ného, mal by si vyskú­šať naše mini­ma­lis­tické tipy.

Aj ty máš v skrini to čaro­vné nikde nekon­čiace miesto, v kto­rom sa ukrýva všetko tvoje šat­stvo za poslednú dekádu tvojho života? Pri­tom ho každý mesiac utlá­čajú nové kúsky oblečenia, z kto­rého 30% si aj tak nikdy nebu­deš mať k čomu obliecť? Všade po byte máš nepot­rebné rárohy, vďaka kto­rým je utie­ra­nie pra­chu nad­ľud­ským výko­nom? Všetky úložné pries­tory v tvo­jom byte volajú o pomoc, pre­tože sa pomaly menia na skládky sta­rej elek­tro­niky a hara­búrd? Peniaze ti ute­kajú a ty netu­šíš, kam všetky miznú? Ak si pri kto­rej­koľ­vek z týchto otá­zok pri­ký­vla alebo sa začer­ve­nala, nasle­du­júce tipy sú pre teba:

 

Uprac

Cie­ľom mini­ma­lis­tic­kého života je upra­tať si v sebe aj svo­jom okolí. Len tak budeš jasne vidieť, kde všade tkvie tvoj "škreč­ko­vací" prob­lém s hro­ma­de­ním zby­toč­ností. Preto neotá­ľaj a konečne si vyčisti svoje teri­tó­rium. Už pri tomto kroku môžeš vyha­dzo­vať odpad a nepot­reb­nosti, ktoré tam oči­vidne nemajú čo robiť.

A ako sa hovorí, čis­tej­šia myseľ na seba nene­chá dlho čakať.

Určite si už zažila ten doko­nale ukľud­ňu­júci pocit, keď si si upra­tala.  A keď sme pri mini­ma­lizme, skús nie­kedy vyskú­šať eko­lo­gic­kej­šie upra­to­va­nie. Neve­ril by si, koľko roz­lič­ných pros­tried­kov dokáže nahra­diť voda a mikrovláknové utierky. https://www.ivekol.sk/sk/mikrovlakno-ivekol

Poďa­kuje ti prí­roda, tvoja koža aj dýcha­cie ústro­jen­stvo.

Rozt­rieď

Keď už všetko žiari čis­to­tou -  nasle­duje psy­chicky nároč­nej­šia fáza.  Potre­bu­ješ zis­tiť, ktoré kúsky oblečenia a pred­mety by si si mala pone­chať, a ktoré naopak odpí­sať do zabud­nu­tia. Pre uľah­če­nie si vytvor nie­koľko pomy­sel­ných prieh­ra­diek a v duchu si ich označ. Naprí­klad: pone­chať, vyho­diť, daro­vať, pre­hod­no­tiť. Je však nevy­hnutné najprv všetko kom­pletne vyhá­dzať von zo skríň. Len vtedy uvi­díš, čo všetko tam máš a donú­tiš sa nad tým zamys­lieť.

Alebo - môžeš to skú­siť aj opačne. Snaž sa iden­ti­fi­ko­vať pred­mety, ktoré ti pri­ná­šajú šťas­tie, radosť, a bez kto­rých sa sku­točne neza­obí­deš. Kaž­do­pádne však mysli raci­onálne. Zamysli sa, či naozaj potre­bu­ješ štvoro čier­nych noha­víc, troje slú­chadlá či desať odtie­ňov čer­ve­ného rúžu.

Frek­ven­cia pou­ží­va­nia

Naj­lepší spô­sob, ako zis­tiť, ktoré veci sa oplatí pone­chať, je zamys­lieť sa nad tým, ako často ich pou­ží­vaš. Pri pohľade na každý kúsok šiat sa zamysli, kedy napo­sledy si ho mala na sebe. Bolo to pred 15 mesiacmi? To je sig­ná­lom, že ho zrejme nepot­re­bu­ješ!

 

Nájdi hod­notu inde

Keď obme­dzíš svoje výdavky a budeš efek­tívny, čoskoro uvi­díš výsledky. Stačí obme­dziť zby­točné nákupy, náv­števy dra­hých pod­ni­kov a kupo­va­nie dra­hých via­noč­ných dar­če­kov, ktoré aj tak málo­kedy pote­šia tak, ako by mali. Pozri sa po pár mesia­coch na všetky tie peniaze, ktoré si ušet­ril. Nezna­mená to však, že si časť týchto peňazí nemô­žeš užiť, no skús to inak.

Čo by si chcel zažiť? Let baló­nom či zájazd do Paríža? Splň si svoj sen a uvi­díš, aký skvelý pocit bude inves­to­vať peniaze do nema­te­riál­nych vecí, ktoré ti dajú oveľa viac. Nájdi si novú záľubu, vyskú­šaj nový šport, ume­nie, jazy­kový kurz, čokoľ­vek, čo ťa posu­nie ďalej.

No čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, nauč sa tešiť aj z mála a o to viac si uži­ješ prí­le­ži­tostný luxus.

Vyčisti si priestor

Ak nie si práve milov­ník sta­ro­žit­ností, určite sa ti bude lep­šie žiť v jed­no­du­chom a čis­tom inte­ri­éri. Háč­ko­vané kober­čeky, sošky a vázičky sú možno pekné retro, ale rad­šej si pote­še­nie z nich nechaj na náv­števu babičky. 

Čisté línie a mini­ma­lis­tické dopl­nky sú in a ula­ho­dia tvojmu oku, psy­chic­kej pohode a tiež sa Ti bude ľahšie upratovať.

Ak máš k nie­čomu sku­točne sen­ti­men­tálny vzťah a nech­ceš sa toho vzdať, vždy si to môžeš ulo­žiť do kra­bice spo­mie­nok. Zbav sa tiež sta­rých pra­ši­vých kober­cov a záve­sov, ktoré sú nie­len nees­te­tické, ale ško­dia aj tvojmu zdra­viu.