Skočiť na hlavný obsah
Ľudstvo systematicky ničí všetko okolo seba!
planéta

Ľudstvo tvorí len 0,01% života na Zemi. Napriek našej zdanlivej zanedbateľnosti sme vyhubili už 83% cicavcov, s ktorými zdieľame planétu !

 

Dopad ľudskej činnosti na zbytok života na Zemi je zničujúci.

Napriek tomu, že ľudstvo tvorí smiešnu zložku života na Zemi, za svoje krátke pôsobenie sme dokázali napáchať viac škody, ako akýkoľvek iný živočíšny druh. Podľa aktuálnych štatistík, v súčasnosti (máj 2018), obýva našu planétu 7,62 miliardy ľudí. Toto číslo reprezentuje iba 0,01% všetkého života, ktorý sa na Zemi nachádza. Počas nášho pôsobenia sme však už vyvraždili 83% žijúcich cicavcov a vyplienili zhruba 50% rastlín. 

  • Baktérie predstavujú 13% života na našej planéte. Napriek tomu, že toto je už slušný počet, rastliny ho stále zatieňujú, so svojimi 82%. Ostatné druhy od hmyzu, cez ryby až po zvieratá zastupujú len 5% biomasy. 
  • Zmena, ktorá v súčasnosti prebieha na našej planéte, donútila vedcov k tomu, že by sme mali pomenovať našu súčasnú epochu. V súčasnosti by sme mali žiť v takzvanom antropocéne, ktorého začiatok niektorí experti stanovili na časy industriálnej revolúcie. 

Sme posledná generácia, ktorá môže zvrátiť smrť Zeme!

  • V his­tó­rii Zeme hrozí šiesty ma­sový zá­nik, žia­den me­te­orit ani doba ľa­dová ... ten­to­raz je dô­vo­dom Homo sa­piens
  • Vy­hu­bili sme už 60 per­cent di­vých zvie­rat, do­kedy chceme po­kra­čo­vať a čo bu­deme ro­biť bez nich?
  • Pre zá­chranu je kľú­čová zmena je­dál­nička!

planéta

Roz­siahla a stále ras­túca spot­reba po­tra­vín a zdro­jov glo­bál­nej po­pu­lá­cie ničí sieť ži­vota na pla­néte. Stačí, že vy­padne jedna sú­čias­tka (je­den zvie­rací druh) a padne celý sys­tém.

„Sme pr­vou ge­ne­rá­ciou, ktorá vie, že ni­číme našu pla­nétu a zá­ro­veň po­sled­nou ge­ne­rá­ciou, ktorá s tým môže niečo uro­biť,“ 

aj o tomto treba hovoriť - vedieť a zdieľať ďalej !

planéta

 

https://www.startitup.sk/ludstvo-za-par-rokov-vyhubilo-60-percent-zvierat-sme-posledna-generacia-ktora-moze-zvratit-smrt-zeme/